Az Egyesület alapszabálya

Az alapító tagok létrehozták a Magyar Ökológusok Tudományos Egyesületét, amely egyesületet a Szegedi Törvényszék a Pk. 60.173/1997/3. számú jogeros határozatával 1997. szeptember 23. napján, 1336. nyilvántartási szám alatt nyilvántartásba vett.

Az egyesület mai napon megtartott közgyulése az alapszabályt részben megváltoztatta. Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a közgyulés a 6/2017. számú határozatával elfogadta.

MAGYAR ÖKOLÓGUSOK
TUDOMÁNYOS EGYESÜLETE
ALAPSZABÁLY

 I. Általános rendelkezések

1. §

1.1. Az egyesület neve:         
a) Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete;
b) angolul: Hungarian Ecological Society;
c) rövidített neve: MÖTE.
1.2. Az Egyesület muködési területe: Magyarország,
1.3. Az Egyesület székhelye: 6726 Szeged, Közép fasor 52.
1.4. Az Egyesület honlapjának címe: http://www.ecology.hu
1.5. Bélyegzoje: "Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete, Hungarian Ecological Society" feliratú körbélyegzo és hosszúpecsét.
1.6. Az egyesület logója:  

 

II. Az Egyesület jogállása és tartós célja

2. §

2.1. Az Egyesület jogállása
A Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete jogi személy. Az Egyesület az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek muködésérol és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény) 2. § 6.b) pontja szerinti civil szervezet.
2.2. Az Egyesület tartós célja:
- az ökológiát muvelo magyar szakemberek (továbbiakban ökológusok) alap- alkalmazott kutatási munkájának összefogása, segítése és szervezése;
- fórum biztosítása a magyar ökológusok tudományos eredményeinek ismertetéséhez, hatékony információ- és tapasztalatcsere biztosítása;
- a hazai, valamint nemzetközi kapcsolatok ápolása;
- tagjainak és az ökológia tudományának érdekvédelme az egyesületi keretek adta lehetoségeken belül,
- az ökológia ismereteinek, kutatási eredményeinek népszerusítése,
- a természet védelme.
2.3. A Civil törvény 34. § (1) bekezdés a./ pontjára figyelemmel az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi, ezáltal az itt megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

 

Közhasznú tevékenység

Közfeladat

 

Jogszabályhely

1.

együttmuködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában

együttmuködés a tudományos élet képviseloivel és tudományos muhelyekkel, a tudományos élet szereploi közötti kapcsolatok elosegítése

a tudományos kutatásról, fejlesztésrol és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 2. § c)

2.

a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása

a köznevelési alapfeladatok ellátásáról történo gondoskodás

a társadalom természetvédelmi kultúrája növekedésének elosegítése

a nemzeti köznevelésrol szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1), 4. § 1. c), g), h), i), n)
a természet védelmérol szóló 1996. évi LIII. törvény. 64. § (1)

3.

oktatási és nevelési intézményekkel kapcsolattartás, együttmuködés a fenti oktatási, képzési, ismeretterjesztési tevékenység megszervezése körében

a köznevelési alapfeladatok ellátásáról történo gondoskodás

a nemzeti köznevelésrol szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1), 4. § 1. c), g), h), i), n)

2.4. Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.

2.5. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységei

A Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete termelo tevékenységet nem folytató (non-profit) szervezet, amely a magyar ökológusokat tömöríti, akik ezt a tudományt szigorú szakmai és etikai elvárásoknak megfeleloen muvelik, és akik ezzel kapcsolatos szakértoi tevékenységet folytatnak.
Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében, a jogszabályok eloírásai szerint, kizárólag másodlagos, kiegészíto jelleggel, gazdasági tevékenységet folytathat. Az Egyesület fotevékenysége a vállalkozási tevékenység nem lehet.
Az Egyesület különösen az alábbi tevékenységeket folytatja azzal, hogy gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez:

 • konferencia-, rendezvényszervezés,
 • szakértoi munka végzése,
 • kiadványok (papír alapú és elektronikus) szerkesztése, kiadása és terjesztése.

2.6. Az Egyesület az ökológia fogalmát az MTA Ökológiai Bizottságának állásfoglalásában foglaltak szellemében, mint az egyed feletti szervezodés okait és háttérmechanizmusait vizsgáló biológiai tudományt értelmezi.

 

III. Az Egyesület tagsága

3. §

A Magyar Ökológusok Tudományos Egyesületének tagja bármely magyar magánszemély, aki felsofokú diplomával rendelkezik, az ökológia tudományát muveli, és eleget tesz a tagsági viszony feltételeinek.

4. §

A tagsági viszony feltételei
4.1. Tagok az alapító tagok.
4.2. További tagok belépéséhez szükséges:
- belépési nyilatkozat,
- két alapító tag vagy legalább egyéves tagsággal rendelkezo tag ajánlása,
- felsofokú végzettség igazolása,
- tudományos munkásság dokumentálása,
- az Alapszabály elfogadása,
- a tagdíj befizetése.
4.3. Az ajánlók személye és az ajánlás szövege a tagság elott nyilvános. Az ajánlók az ajánlott személyre erkölcsi felelosséget vállalnak.
4.4. Az új tagok felvételérol az Elnökség dönt. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

5.§

5.1. A tag jogai:
- részt vehet az Alapszabályban rögzítettek szerint az Egyesület testületeinek munkájában,
- az Egyesület bármely szervének javaslatot tehet,
- az ügyrendben meghatározott feltételek mellett igénybe veheti az Egyesület rendelkezésére álló anyagi eszközöket,
- egyéves tagság után új tag felvételére tehet javaslatot,
- az Egyesület bármely tisztségére választható,
- egy szavazattal rendelkezik,
- pályázatokban, folyamodványokban egyesületi tagságára hivatkozhat,
- az Elnökség igazolása alapján az Egyesület nevében szakértoi tevékenységet folytathat.

5.2. A tag kötelességei:
- az Alapszabályt és az Egyesület szellemiségét figyelembe véve az Egyesület célkituzéseit képviselni és tekintélyét növelni,
- az Egyesületben vállalt feladatainak a legjobb tudása szerint megfelelni,
- a tagdíj rendszeres fizetése.

6.§

6.1. A tagsági díj mértékét az Elnökség javaslata alapján a Közgyulés évente állapítja meg.
6.2. A folyó év tagdíjának esedékessége január 1. Türelmi ido május 31.-éig való befizetésekre vonatkozik.
6.3. A tagsági díj befizetése történhet az Egyesület folyószámlájára történo átutalással, vagy az Egyesület rendezvényein készpénzes befizetéssel. Az utóbbi lehetoségrol a tagokat a rendezvény meghívójában értesíteni kell.

7. §

A tagsági viszony megszunik: a tag kizárása vagy halála esetén törléssel.
7.1. Az Egyesületbol kizárható az a tag, aki az alapszabály rendelkezéseit vagy az Egyesület szerveinek határozatait, súlyosan vagy ismételten megsérti, vagy az Egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartást tanúsít. Így különösen kizárható a tag, ha egy évnél régebben lejárt esedékességu tagdíjat a legalább 8 napos póthatáridot tartalmazó írásbeli felszólításra sem fizette be. Kizárható továbbá az az egyesületi tag is, aki buntettet vagy a közerkölcsöt súlyosan sérto cselekményt követ el, szembehelyezkedik az Alapszabály rendelkezéseivel, nyilvánosan sérti az Egyesület érdekképviseleti elveit.
7.2. A kizárásról az Elnökség egyszeru szavazattöbbséggel hozott határozatával dönt. A kizárást az egyesület bármely tagja indítványozhatja.
A kizárási indítványról az érintett tagot az elnökségi ülés elott 21 nappal értesíteni kell a kizárási javaslat indoklásával. Biztosítani kell, hogy az érintett tag az elnökségi ülésen a kizárási indítvánnyal kapcsolatban felszólalhasson.
7.3. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetoségekrol való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal írásban kell közölni. A kizárásra vonatkozó határozat ellen a tag a kézhezvételtol számított 30 napon belül a Közgyuléshez fellebbezhet. A fellebbezést az Egyesület postai címére írt levélben, az elnöknek címezve kell bejelenteni. A kizárásra kerülo tag a közgyulésen írásban vagy szóban válaszolhat a felmerült vádakra, és eloadhatja a mento vagy enyhíto körülményeket.
7.4. Annak a tagsága megszunik, aki kilépési szándékát az elnöknek írásban jelzi vagy elhalálozott. A bejelentéssel szunik meg a tagsági viszony.

8.§

8.1. Az Elnökség a titkár tevékenységének részeként az Egyesület tagjairól nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:
- a tag nevét,
- születési helyét és idejét,
- lakhelyének és munkahelyének címét,
- e-mail címét,
- ajánlóinak nevét,
- foglalkozását.
8.2. Az Elnökség a tagok felhatalmazása nélkül csak a hatóságok írásbeli kérésére adhatja meg a tagok nevéhez tartozó adatokat. Egyéb megkeresésre csak arról adhat tájékoztatást, hogy a megnevezett személy szerepel-e az Egyesület tagnyilvántartásában.

IV. Az Egyesület szervezeti felépítése

Az Egyesület vezeto testületei:

 • a Közgyulés,
 • az Elnökség,
 • a Felügyelo Bizottság.

Az Egyesület vezeto tisztségviseloi: az Elnökség és a Felügyelo Bizottság tagjai.

9. §
A Közgyulés

Az Egyesület legfobb szerve a Közgyulés.
9.1. A Közgyulésen a tagok önmagukat képviselik, kötelesek személyesen eljárni.
9.2. A Közgyulés az Egyesületet érinto minden kérdésben dönthet.
9.3. A Közgyulés kizárólagos hatásköre:
- az Alapszabály elfogadása és módosítása,
- az Egyesület ügyrendjének meghatározása,
- az Elnökség és a Felügyelo Bizottság tagjainak megválasztása és felmentése,
- a jelölobizottság megválasztása,
- az Egyesület évi költségvetésének és munkatervének jóváhagyása,
- a tagdíj megállapítása,
- az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének és feloszlatásának kimondása,
- kizárással szembeni fellebbezéssel kapcsolatos döntések.
9.4. A Közgyulés kizárólagos hatáskörébe nem utalt egyéb kérdésekben az Elnökség dönt.
9.5. A Közgyulés három évre választja az Elnökséget.
9.6.A Közgyulésen a tagok tanácskozási és szavazati joggal bírnak.
9.7. A Közgyulést évente legalább egyszer össze kell hívni. Továbbá 30 napon belül össze kell hívni az Elnökség vagy a Felügyelo Bizottság határozatára, vagy a tagok legalább egyharmadának, a cél megjelölésével írásban benyújtott kérelmére.
9.8. A Közgyulés helyét, idejét és napirendi pontjait a tagokkal legalább 15 nappal elore írásban kell közölni. A napirend kiegészítését annak indoklásával bármely tag legkésobb a Közgyulés napját megelozo 4. napig kérheti. Az elnökség 2 napon belül dönt a javasolt kiegészítés elfogadásáról, és a módosított napirendet legkésobb 2 nappal a Közgyulés elott kiküldi a tagoknak. Az Egyesület Közgyulései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

9.9. A Közgyulés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak legalább 50%-a + 1 fo jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott és ismételten összehívott Közgyulés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes az eredeti napirendi pontokban. Ha a megismételt Közgyulést az eredeti idopontot követo legalább három és legfeljebb tizenöt napot követo idopontra hívják össze, idopontja és helyszíne, továbbá az arról történo tájékoztatás, hogy az a megjelentek számára tekintet nélkül, az eredeti napirendi pontokra nézve határozatképes lesz, közölheto az eredeti Közgyulés meghívójában, s ez esetben újabb meghívó kiküldése nem szükséges. Ellenkezo esetben a megismételt közgyulésre új meghívót kell kiküldeni, amelyben tájékoztatni kell a tagokat arról, hogy a megismételt közgyulés a jelenlevok számától függetlenül határozatképes.
9.10. Az Egyesület elnökének javaslata alapján a közgyulés nyílt szavazással, egyszeru szótöbbséggel megválasztja a levezeto elnököt, a jegyzokönyvvezetot és a kéttagú szavazatszámláló bizottságot. Az egyesület bármely tagja a közgyulésen jogosult a szavazás elott szóban az elnökétol eltéro javaslatot tenni. Kettonél több jelölt esetén, ha egyik jelölt sem kapott többséget, a szavazást meg kell ismételni a két legtöbb szavazatot kapott jelöltre.
9.11. A közgyulés határozatait nyílt szavazással, általában a jelenlévok egyszeru szótöbbségével hozza. A jelenlevok legalább háromnegyedes szótöbbsége szükséges az alábbi kérdésekben:

 • az Alapszabály módosítása,
 • az Egyesületnek más egyesületekkel való egyesülése, szétválása.

A szavazati joggal rendelkezo tagok legalább háromnegyedes szótöbbsége szükséges az alábbi kérdésekben:

 • az Egyesület céljának módosítása,
 • az Egyesület megszüntetése.

9.12. A Közgyulés az Elnökség eloterjesztése alapján egyszeru szótöbbséggel, nyílt szavazással, külön, külön dönt az Egyesület éves beszámolója és a közhasznúsági melléklet jóváhagyásáról. Az Egyesület a jóváhagyott beszámolót és közhasznúsági mellékletet, azok jóváhagyását tartalmazó jegyzokönyv hitelesítését követoen, honlapján legalább 30 napra közzéteszi.
9.13. A Közgyulés határozatait - a háromnegyedes szótöbbséget igénylo ügyek kivételével - egyszeru szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza. Személyi ügyekben titkos szavazással dönt.
9.14. A Közgyulésrol két példányban jegyzokönyvet kell vezetni. A jegyzokönyv mellékletként tartalmazza a jelenlevo tagok névsorát (név és lakóhely megjelölésével). A jegyzokönyvet és a jelenléti ívet az elnök vagy az Elnökség egy tagja, a jegyzokönyvezeto írja alá és két jelenlevo tag hitelesíti. A jegyzokönyvnek tartalmaznia kell az egyesület nevét és székhelyét, a közgyulés helyét és idejét, a levezeto elnök, jegyzokönyvvezeto és a hitelesítok nevét, az elhangzott indítványokat, a napirendet, a határozati javaslatokat, a szavazások eredményét (támogatók, ellenzok és tartózkodók számát), a határozatok szövegét. A jegyzokönyvet az Egyesület irattárában kell tárolni.
9.15. A Közgyulésen hozott határozatokat a Közgyulésen a levezeto elnök kihirdeti. A Közgyulés határozatairól az Egyesület titkára Határozatok Tára elnevezéssel nyilvántartást vezet, amelybe a Közgyulés határozatait a Közgyulés jegyzokönyvének hitelesítését követoen nyomban köteles bevezetni. A bevezetett határozatokat az elnök és a titkár aláírásával hitelesíti. A Határozatok Tárában fel kell tüntetni a határozatok teljes szövegét, azok meghozatalának idopontját, a döntés támogatok és ellenzok számarányát. A Közgyulés határozatait az Egyesület internetes honlapján legalább 15 napra közzé kell tenni.
9.16. A Közgyulés határozatiról az Egyesület Elnökségét az elnök a jegyzokönyv egy másolati példányának megküldésével (átadásával) tájékoztatja. Amennyiben az elnök bármely oknál fogva nem vett részt a Közgyulésen, úgy ot és az Elnökség többi tagját a határozatokról az Elnökség jegyzokönyvet aláíró tagja tájékoztatja, a jegyzokönyv egy másolati példányának a megküldésével (átadásával). A Közgyulést követo 15 napon belül a titkár köteles a határozat által érintett személyeknek a határozatot e-mail formában, vagy ha ez nem lehetséges, illetve külön kérik, postán elküldeni.

10. §
Az Elnökség

Az Elnökség a Közgyulés által három évre megválasztott testület, amely két Közgyulés közötti idoszakban biztosítja az Egyesület feladatainak végrehajtását és ellátja az Egyesület ügyviteli feladatait. Az alakuló közgyulésen elnökbol, titkárból és pénztárosból álló ideiglenes elnökséget kell választani, amelynek megbízatása a következo közgyulésig tart.
10.1. Az Elnökségnek hét tagja van: az Egyesület elnöke, két alelnök, titkár, az Egyesület pénztárosa és két választott tag.
10.2. Az Elnökség tagjait a Közgyulés 3 évre választja. Az elnök kivételével a korlátozás nélkül újraválaszthatók. Az elnök nem újraválasztható.
10.3. Megszunik a vezeto tisztségviseloi megbízatás:
a./ a megbízás idotartamának lejártával;
b./ visszahívással;
c./ lemondással;
d./ a vezeto tisztségviselo halálával;
e./ a vezeto tisztségviselo cselekvoképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történo korlátozásával;
f./ a vezeto tisztségviselovel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A vezeto tisztségviselo megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezeto tisztségviselojéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
A Közgyulés akkor jogosult az Elnökség vagy a Felügyelo Bizottság tagjának vagy bármely tisztségviselonek a visszahívására, ha az illeto
- az Egyesület céljait és szellemiségét súlyosan sérto vagy egyébként súlyosan méltatlan magatartást tanúsít
- az Egyesületben betöltött tisztségét vagy megbízatását önhibájából nem, vagy önhibáján kívül álló okból 6 hónapot meghaladó idotartamban nem teljesíti.
10.4. Az Elnökség két közgyulés között szükség szerinti számban, de évente legalább egyszer ülésezik. Az Elnökség ülései nyilvánosak.Az elnök zárt ülést rendelhet el személyes adatok, személyiségi jogok védelme végett, illetve ha ezt jogszabály kötelezové teszi.
10.5. Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze, az ülés idopontjáról, helyérol és a napirendi pontokról elozetesen írásban tájékoztatva az érintetteket, az ülést megelozoen legalább 8 nappal.
10.6. Az Elnökség határozatképes, ha legalább négy tagja jelen van. Döntéseit egyszeru szótöbbséggel hozza.
Az Elnökség szavazhat elektronikus úton is, e-mailben. Ehhez az szükséges, hogy az Elnökség tagjai személyenként egy darab email-címet közöljenek az Egyesület titkárával, ahol az Elnökség tagjai elérhetok. Az Egyesület titkára ezeket az email-címeket nyilvántartja. A szavazásra feltett kérdést ezekre az email-címekre az Egyesület igazolhatóan megküldi, a megküldött kérdés fogadásáról az Elnökség tagjai visszaigazoló e-mailt küldenek az Egyesületnek legkésobb 5 munkanapon belül. Az e-mailes szavazás határozatképességéhez az szükséges, hogy az Elnökség tagjainak több mint fele visszaküldje a visszaigazoló e-mailt. Az e-mailes szavazatok leadására ezt követoen legalább 3 munkanapot kell biztosítani. A szavazatot le nem adók úgy minosülnek, mint akik tartózkodnak. Egyebekben az Elnökség e-mailes szavazás során is határozatait egyszeru többséggel hozza.
10.7. Az Elnökség ülésérol jegyzokönyvet kell készíteni, melyet a jelenlevok aláírásukkal hitelesítenek. A jegyzokönyv tartalmazza a napirendet, a határozatképességet, a szavazások végeredményét és a határozatokat. Az elnökség határozatairól a titkár Határozatok Tára elnevezésu nyilvántartást vezet, amelybol a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, idopontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzok számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható.A bevezetett határozatokat az elnök és a titkár aláírásával hitelesíti. Az Elnökség határozatairól a közvetlenül érintetteket a határozat szövegének megküldésével a titkárnak értesítenie kell. Az Elnökség határozatait az Egyesület internetes honlapján legalább 15 napra közzé kell tenni.
10.8. Az Elnökség hatásköre:
- az éves munkaterv elkészítése,
- az éves költségvetés elkészítése,
- két közgyulés között az egyesület irányítása,
- új tagok felvétele, tag kizárása, törlése,
- rendes és rendkívüli közgyulést hív össze,
- a rendes Közgyulésen beszámol az elozo Közgyulés óta végzett munkáról, az Egyesület gazdasági helyzetérol, eloterjeszti a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet,
- a Közgyulés felhatalmazása alapján nyilatkozatot adhat ki és az elfogadott Alapszabály értelmében nyilatkozik az Egyesület nevében,
- az Elnökség tagjai a polgári jog általános szabályai szerint az Egyesületet képviseleti jogával rendelkeznek. A Közgyulés és az Elnökség képviseleti joggal más tagot is felruházhat.

11. §
Az Egyesület elnöke és alelnökei

11.1. Az Egyesület elnöke:
- önállóan jogosult képviselni az Egyesületet állami, hatósági és társadalmi szervek valamint harmadik személy elott, aláírási joggal rendelkezik,
- elokészíti, összehívja az Elnökség üléseit, azokon elnököl,
- gondoskodik az Elnökség határozataink végrehajtásáról,
- a Közgyulést levezeti.
11.2. Az alelnökök:
- az elnök távollétében és annak megbízásából az elnök helyettesei,
- a két alelnök együttesen általánosan jogosult az egyesület képviseletére.

12. §
Felügyelo Bizottság

12.1. A Felügyelo Bizottság 3 tagból áll, akiket a Közgyulés választ. Elnöke és tagjai az Egyesületben más tisztséget nem viselhetnek. A Felügyelo Bizottság tagjainak megválasztása két évre szól.
12.2. A Felügyelo Bizottság feladata az Egyesület szabályszeru muködésének, pénzügyeinek és ügyvitelének ellenorzése. Ellenorzésérol évente beszámol a Közgyulésnek.
12.3. Az Egyesület Felügyelo Bizottsága ellenorzi az Egyesület muködésének és gazdálkodásának ellenorzése során a vezeto tisztségviseloktol jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
12.4. A Felügyelo Bizottság tagjai az Elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály így rendelkezik.
12.5. A Felügyelo Bizottság köteles az Elnökséget vagy a Közgyulést értesíteni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a. Az Egyesület muködése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sérto esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az elnökség vagy a közgyulés döntését teszi szükségessé;
b. a vezeto tisztségviselok felelosségét megalapozó tény merült fel.
12.6. Az elnökséget vagy a közgyulést a felügyelo bizottság indítványára - annak megtételétol számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határido eredménytelen eltelte esetén az elnökség vagy a közgyulés összehívására a felügyelo szerv is jogosult.
12.7. Ha az arra jogosult szerv a törvényes muködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelo szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyelet ellátó szervet.
12.8. A Felügyelo Bizottság három fobol áll, elnökét maga választja meg, ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelo Bizottság muködésére egyebekben az Elnökség muködésének szabályai irányadók.
12.9. Az Egyesület 2017. május 19-én tartott Közgyulésén a Felügyelo Bizottság tagjainak Dévai Györgyöt, Torma Attilát és Lorinczi Gábort választotta meg.

13. §
A titkár

Az Egyesület titkárának feladatai:
- a Közgyulés és az elnökségi ülések szervezése,
- elnökségi döntések betartása, végrehajtása,
- az éves költségvetés elokészítése az Elnökséggel együtt,
- tagfelvétellel kapcsolatos adminisztráció és a tagok nyilvántartása,
- formális ügyiratkezelés.

14. §
A pénztáros

A pénztáros az Egyesület gazdasági vezetoje. Feladatai:
- a pénztárkönyvet vezeti, adminisztrál a felügyeleti szervek kérésére,
- anyagi felelosséggel vezeti a pénztárat,
-vezeti a tagdíj- és egyéb gazdasági nyilvántartásokat.

15. §
Összeférhetetlenségi szabályok

15.1. A Közgyulés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

 • kötelezettség vagy felelosség alól mentesül, vagy
 • bármilyen más elonyben részesül, illetve a megkötendo jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minosül elonynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe veheto nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesíto okiratnak megfelelo cél szerinti juttatás.
A fentiek szerint a határozathozatalból kizárt személyt a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni.
15.2. Az egyesületben vezeto tisztségviselo az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvoképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet vezeto tisztségviselo az, akit buncselekmény elkövetése miatt jogerosen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett eloélethez fuzodo hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezeto tisztségviselo az, akit e foglalkozástól jogerosen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogeros bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezeto tisztségviseloje nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott idotartamig nem lehet vezeto tisztségviselo az, akit eltiltottak a vezeto tisztségviseloi tevékenységtol.
15.3. Nem lehet a felügyelo szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

 • a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezeto szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
 • a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
 • a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe veheto nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesíto okiratban foglaltaknak megfeleloen nyújtott cél szerinti juttatást –, illetve
 • az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

15.4. Nem lehet az Egyesület vezeto tisztségviseloje a közhasznú szervezet megszunését követo három évig az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezeto tisztségviseloje volt – annak megszunését megelozo két évben legalább egy évig –,

 • amely jogutód nélkül szunt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 • amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentos összegu adóhiányt tárt fel,
 • amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesíto bírságot szabott ki,
 • amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjérol szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

15.5. Jelen alapszabály alkalmazásában vezeto tisztségviselok az Elnökség tagjai.
A vezeto tisztségviselo, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elozetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejuleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

V. Az Egyesület gazdálkodása
16. §

16.1. Az Egyesület vagyona tagdíjakból, magán- és jogi személyek felajánlásaiból, hozzájárulásaikból és pályázatokból származik. Az Egyesület nem fogadja el a politikai pártok vagy azokkal kapcsolatban álló politikai szervezetek, alapítványok támogatását. Politikai pártot nem támogat, országgyulési képviselojelöltet nem állít, és nem támogat, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
16.2. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok a tagdíj fizetésén túl a tartozásokért vagyonukkal nem felelnek.
16.3. Az Egyesület közhasznú céljainak megvalósítása érdekében gazdasági és vállalkozási tevékenységet folytathat, amely azonban közhasznú céljait nem veszélyeztetheti.
16.4. Pénzeszközeit pénzintézeti számlán kezeli.
16.5. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesíto okiratban meghatározott cél szerinti közhasznú tevékenységeire fordítja.
16.6. Az Egyesület vezeto szerveinek (Közgyulés, Elnökség és a Felügyelo Bizottság) döntéseirol olyan nyilvántartást kell készíteni, amelybol a vezeto szerv döntésének tartalma, idopontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzok számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható.Az Egyesület gazdálkodására, nyilvántartásainak vezetésére, beszámolási kötelezettségére egyebekben a 2011. évi CLXXV. tv. 17–41§-ainak eloírásai és a vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések az irányadók.
16.7. Az Egyesület éves beszámolóját és annak a Civil törvény rendelkezéseinek megfeleloen elkészítettközhasznúságimellékletét, azok elfogadását követoen, legalább 30 napra, internetes honlapján közzéteszi. 

VI. Záró rendelkezések


17.§

17.1. Az Egyesület által hozott, jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközo határozat megsemmisítését bármely tag indítványozhatja, a határozatot hozó szervnél, amely jogának gyakorlása nem zárja ki a határozat bíróság elotti megtámadásának a jogát.
Az Egyesület bármely szervének törvénysérto határozatát bármelyik tag a határozat tudomására jutásától számított 30 napon belül bíróság elott megtámadhatja.
17.2. Az Egyesület muködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet. Erre vonatkozó igényét az elnöknek írásban be kell jelentenie. Az iratokba történo betekintés két elnökségi tag jelenlétében, egyezetett idopontban, az Egyesület központi ügyintézésének helyén történik.
17.3. Az Egyesület szolgáltatásai igénybevétele módjára vonatkozó hirdetményeit internetes honlapján teszi közzé.

18. §

18.1. Az Egyesület megszunik, ha
- a Közgyulés dönt a megszunésrol
- más egyesülettel egyesül,
- továbbá a törvényben meghatározott egyéb módon.
18.2. Az Egyesület vagyona más egyesülettel való egyesülés esetén a befogadó egyesületet illeti meg. Az Egyesület jogutód nélküli megszunése esetén az Egyesület vagyona a Magyar Biológiai Társaságra száll át.
18.3. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek muködésérol és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a Polgári Törvénykönyvrol szóló 2013. évi V. törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók.


Jelen Alapszabály az Egyesület 2005. május 13-án, 2008. december 3-án, 2014. május 15-én, 2015. január 22-én, 2015. április 9-én, 2017. február 10-én, illetve 2017 május 18-án megtartott Közgyulésén elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveget tartalmazza. A jelen egységes szerkezetu alapszabályt az Egyesület 2017. május 18 napján összehívott Közgyulése fogadta el a 6/2017. Kgy. sz. alatti határozatával, amelyben felhatalmazta az Egyesület elnökét az okirat aláírására.


Szeged, 2017.  május 19.

Botta-Dukát Zoltán
elnök


Záradék

Alulírott, Botta-Dukát Zoltán, mint az Egyesület elnöke igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.


Szeged, 2017.  május 19

Botta-Dukát Zoltán
elnök